Contact

The city of Tampere, Finland
Ilari Rautanen, City of Tampere
ilari.rautanen@tampere.fi
+358 40 806 3252

Tammerfors

Tammerfors är beläget vid stränderna kring Tammerkoskifallen, mellan de två sjöarna Näsijärvi och Pyhäjärvi. Det är Finlands tredje största stad och den näst största tillväxtregionen i landet. Tammerfors är Nordens största inlandsstad med drygt 215 000 invånare.

EU-GUGLEs pilotområde i Tammerfors är området Tammela – ett glesbebyggt, traditionellt bostadsområde nära centrum och järnvägen. Området karaktäriseras av traditionell kvartersbebyggelse med bostadshus, levande handelstorg och parker. Tammela är i behov av renovering och har stor potential för förtätning.

glaced balconies Tampere

Tammelaområdet

Tammerforsregionen har 360 681 invånare, varav 215 168 bor i Tammerfors stad och 6337 i stadsdelen Tammela. Befolkningen är relativs sett äldre. Endast 6 % av invånarna är barn under 18 år. Husen är privatägda genom ägandeföreningar. Att få dessa att fatta beslut om renoveringar är en stor utmaning, på grund av brist på intresse och finansieringsmöjligheter.

Byggnadsbeståndet

Byggnaderna i området är huvudsakligen privatägda flerbostadshus, byggda under 1960-80-talen. Ägandet är organiserat i minder bostadsbolag som i sin tur ägs av lägenhetsinnehavarna.
• 30 000 m2 renoveringsyta
• 560 boende direkt berörda
• 400 bostäder att renovera (uppskattningsvis)

What will happen in the district during the project?

For English subtitles start the video then choose text symbol in lower menu.

Tekniska och icke-tekniska åtgärder

 •  Tilläggsisolering av väggar
 •  Nya fönster och balkongdörrar
 •  Inglasning av balkonger
 •  Renovering och tilläggsisolering av tak
 •  Nya termostatventiler och injustering av värmesystemet
 •  Renovering av värmesystemet
 •  Renovering av inställningssystemet för värme
 •  Solfångare
 •  Värmeåterföring i ventilationssystemet
 • Luftvärmepump
 • Individuell mätning av vattenförbrukning
 • Renovering av avloppssystemet
 • Energieffektiv belysning
 • Fjärrstyrning av byggnadernas system

Inom ramen för EU-GUGLE kommer de boende och andra berörda att bjudas in till olika typer av events för att informera och inspirera till energieffektiv och miljömässig renovering, byggande och boende.

Påverkan på området

Baserat på beräkningar gjorda för området förväntas energianvändning att kunna minskas med 40% jämfört I dag. Åtgärderna förväntas bidra med stor nytta till flera av de intressentgrupper som berörs av renoveringen. Projektet kommer att demonstrera metoder för energieffektivisering och renovering som både förbättrar människors livskvalitet och levnadsstandard OCH som snabbt kan replikeras både i närområdet och i andra städer. Renoveringen kommer också att bevara och öka värdet på byggnaderna i området. Om hela Tammela-demonstrationen genomförs enligt plan kommer det innebära ett nytt, modernt och energieffektivt boende för över 4000 människor. Området kommer att utvecklas till en än mer levande och grön stadsmiljö med bra lokal service och förbindelser.  Samtidigt kommer utvecklingen att bidra till stadens möjlighet att växa och skapa ett format att som möjliggör fortsatt förtätning av Tammerfors. Givetvis kommer också de som redan i dag bor och är verksamma i området att dra nytta av utvecklingen.

Finansieringsmodell

Renoveringarna kommer att kunna finansieras av bostadsägarbolagens egna medel i kombination med banklån. Det finns också möjlighet till offentligt finansieringsstöd, exempelvis räntemodeller eller bidrag. Till det kommer bidrag från EU-GUGLE-projektet.

Tampere Tammela map red

Huvudutmaningar

Byggnadsbeståndet I Tammela utgörs är privatägt genom mindre bostadsbolag, där lägenhetsinnehavarna har andelar. Det finska systemet med ägande genom bostadsbolag har fungerat bra vid nybyggnation. Systemet har också möjliggjort för låginkomsttagare att äga sin bostad.

Nu, när byggnaderna har nått en ålder då renovering är nödvändig har det visat sig att modellen som fungerat utmärkt för nyproducerade hus, istället är ett stort hinder.
Livssituationen hos de boende skiljer sig mycket åt. Vissa har två löner andra bara en eller så lever man på bidrag eller pension. Renoveringskostnaderna däremot tar inte hänsyn till hur många som bor i lägenheten eller vilken inkomst man har utan baseras på bostadsyta.

Varje lägenhetsinnehavare är ansvarig för underhåll i bostaden medan storskalig renovering av byggnaden och dess tekniska system är bostadsbolagets gemensamma ansvar. Ett beslut om renovering måste fattas med majoritet bland ägarna. Med ett sådant system finns det alltid hushåll som inte har kapacitet eller vilja att delta i en renoveringsåtgärd. Ett vanligt skäl är att ägaren planerar att flytta inom kort. Nya hinder som dykt upp är äldre personer som investerar i bostäder och hyr ut dem för att säkra en bättre pension genom hyresintäkter. Det är oftast omöjligt att ta ut hela renoveringskostnaden igenom hyra, vilket höjer tröskeln för att vilja renovera.

Arbetet kommer att pågå mellan 1 april 2013 och 31 december 2016, med en uppföljningsperiod på minst ett år.