Sestao

Sestao är beläget cirka en mil från Bilbao city på den västra sidan av floden Nervión. Staden har en tydlig postindustriell karaktär i byggnation och planering. Bara 0,9 km2 av de totalt 3,5 km2 som staden täcker utgörs av bostäder, resten är industrimark. Den stora utvecklingen skedde i samband med 1800-talets kraftiga industrialisering. Pilotdistriktet ligger i södra Sestao och är den del av staden som tydligast präglas av avindustrialisering.

Blast furner Sestao
Sestao buildings
Sestao flygfoto

Området och byggnadsbeståndet

Pilotområdet har lidit svårt av avindustrialiseringen som började 1995.  Arbetslösheten är idag 30%, vilket är högre än i resten av Sestao och mer än 10% högre jämfört med andra motsvarande samhällen. Befolkningen är en blandning av infödda och immigranter med begränsade ekonomiska resurser och mycket låg utbildningsnivå.

Byggnadsbeståndet utgörs av 80-100 år gamla bostadshus konstruerade med dåligt underhållna trästommar. I en del av staden är byggnaderna svårt förfallna. Det rör sig om byggnader från början av 1900-talet som byggdes för att ge husrum åt dåtidens smältugnsarbetare och som fortfarande gränsar direkt till dagens industriområde. Byggnadskonstruktionen är otillfredsställande än idag och bostäderna saknar bland annat ventilation och i vissa fall dagsljus.

De flesta byggnaderna är privatägda men det finns även ett mindre antal kommunlat ägda.

• 1 300 invånare i området
• 24509 m2 renoveringsyta
• 258 ägare/familjer direkt berörda
• 258 bostäder renoveras

Map Sestaoberri red

tekniska och icke-tekniska åtgärder

• Målet är att renoveringsprocessen ska omfatta minimering av avfall, kostnader och koldioxidutsläpp jämfört med motsvarande miljöbelastning vid rivning och nybyggnation.
• Byggnadstypologier med naturlig ventilation och nord-sydorientering
• Rumsplanering som ger alla rum naturligt ljus och luftiga utrymmen för att sprida dagsljus
• Hållbara material: trä, putsade prefabricerade paneler, träsnickerier, mm
• Central produktion av värme och varmvatten mha bioenergipannor (20%) och solfångare (80%).
• Solskydd på fasad
• Yttre isolering för att undvika värme/köldbryggor

  • Minskad värmeledning i klimatskal
  • Byte av fönster
  • Energicertifiering enligt minimikrav, reglerat enligt CTE i Spanien
  • Förbättrad ventilation
  • Hissar med energiåterföring till byggnadens interna energisystem
  • Programmerbara termostater för värmesystemet
  • Rörelsestyrd belysning i gemensamma utrymmen, lågenergilampor eller fluorescerande lysrör i punkter med lång användningstid (>3 timmar)

Huvudutmaningar

Den rådande ekonomiska krisen har lett till ett akut läge I Sestao. Pilotområdet har den högsta arbetslösheten i ett område där den generella nivån redan är mycket hög. Majoriteten av lägenheterna är privatägda och eftersom renoveringsåtgärderna förutsätter att hela byggnaden rustas upp krävs att alla boende är med, även om det innebär en mycket stor ekonomisk insats (även med bidrag).

Arbetet påbörjas under 2013 och pågår till 2018.

Påverkan på området

Eftersom de flesta av bostäderna i pilotområdet är privatägda kommer energieffektiviserings- och renoveringsåtgärder inte att påverka hyran i någon större utsträckning. Däremot kommer marknadsvärdet på bostäderna att höjas när standarden ökar och energieffektiviteten ökar.

Renoveringarna kommer också att leda till en delvis förändrad ägarmodell i området. För att över huvud taget kunna genomföra några åtgärder kommer kommunen att ta över ägandet av vissa lägenheter. När de är färdigrenoverade kommer de att säljas eller hyras ut till privatpersoner enligt spanska regleringar för ”public protection criteria of housing” Det i sin tur innebär inte bara ett förändrat ägande utan också att områdets befolkning förnyas och föryngras. Att förändra boendet i riktning mot större andel ”public protection criteria” är inte bara en garant för att nya familjer etablerar sig i området utan ger också äldre invånare och boende med fysiska funktionshinder möjlighet att bo kvar.
I normalfallet förväntas de planerade renoverings- och energieffektiviseringsåtgärderna leda till kostnadsbesparingar för boende.  I pilotprojektet i Sestao kommer vi inte att jämföra kostnaderna före och efter, eftersom de flesta bostäderna i studien i dag varken har värme eller varmvatten installerat. Däremot kommer en jämförelse göras med energianvändning i ett motsvarande nybyggt bostadshus.

Finansieringsmodell

De sociala, tekniska och ekonomiska förutsättningarna I pilotområdet gör det omöjligt för bostadsägarna att renovera utan ekonomiskt och tekniskt stöd. Därför kommer företaget Sestao Berri 2010, S.A., med bidrag från den baskiska regionala regeringen och Sestao kommun , att köpa de bostäder där ägarna inte kan eller vill renovera. De bostadsägare som vill och kan vara med och finansiera renoveringen kommer att få ersättning motsvarande ca 50% av kostnaderna. Arbetet kommer sedan att finansieras genom försäljning av de renoverade bostäderna.