Bratislava

Slovakiens huvudstad Bratislava är landets största stad med sina 460 000 invånare. Till ytan täcker Bratislava 36758 kvadratkilometer. Staden är belägen intill två floder, Donau och Morava. Stadens läge är unikt eftersom den gränsar till två andra nationer, Österrike och Ungern. Bratislava har en lång historia som sträcker sig från förromersk tid till idag.

De flesta av byggnaderna som är aktuella för EU-GUGLE-projektet är belägna i Petrzalka, en av Bratislavas fem stadsdelar. Petrzalka är ett bostadsområde som till största delen utgörs av höga lägenhetshus från kommunisttiden. Byggnaderna är konstruerade av prefabricerade betongelement på ett sätt som var vanligt förekommande i hela östblocket. Eftersom området byggdes huvudsakligen som ett bostasområde finns inget tydligt centrum.
Området gränsar till tre andra länder: Österrike, Ungern och Tjeckien.
I Bratislava finns andra områden utanför Petrzalka som också skulle kunna inkluderas i EU-GUGLE-Piloten, som till exempel tegelhus från 1930-talet i New Town eller prefabricerade betongkonstruktionsbyggnader i Old Town.

Lamaƒ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fortuna

Området och byggnadsbeståndet

Petržalka täcker en yta om 28 680 kvadratkilometer och är hem åt cirka 106 000 invånare.  Hög efterfrågan på billiga bostäder har resulterat i mycket låg byggnadskvalitet. Höghusen i Petržalka har mycket bristfällig isolering och är inte längre vindtäta. Kostnaderna för att ersätta dem med nya byggnader är alltför stora. Områdets befolkning har en jämförelsevis hög utbildningsnivå, 78 procent av de boende har gymnasieutbildning och andelen universitetsutbildade är mycket högre än andra delar av Bratislava och Slovakien. 12,7 procent är under arbetsför ålder, 74,6 procent arbetsför och 8,8 procent pensionärer. Den sociala situationen i området kännetecknas också av få ingångna äktenskap, minskande födslotal, ökande äldre befolkning och en totalt sett minskande befolkning på grund av emigration. Arbetslösheten har legat under 6 procent under en längre period.
Den dominerande byggnadstypen i Petržalka utgörs av prefabricerade höga betongkonstruktioner , byggda efter 1960. De sätter en tydlig prägel på stadslandskapet.  Det finns 181 enfamiljshus, 1152 lägenhetshus med 39 647 lägenheter och 111 andra byggnader. Flerfamiljshusen i Petržalka , som kommer att vara i fokus för EU-GUGLE, har en genomsnittlig energianvändning på 120 kWh/m²a.

Tekniska och icke-tekniska åtgärder

Energianvändning:
• Isolering av perifiera konstruktioner
• Takisolering
• Fönsterisolering
• Tätning av panel

Värmesystem:
• Ökad andelen väderreglerad värme och kyla
• Installation av termostatventiler
• Inställning av system

Varmvattenberedning:
• Bättre isolering i alla delar av systemet
• Mätning av varmvattenanvändning
• Effektiv decentralisering av varmvatten för hushållsbruk

District map

Påverkan och socioekonomiska effekter i området 

Energibesparingar jämfört med nationella regelverk ska uppgå till minst 43%.

Minskade kostnader för energianvändning förväntas bli den största effekten för de boende eftersom alla lägenheter är privatägda men eftersom ägarna måste vara med och investera kan denna effekt mattas av kostnader för ev banklån. Byggnadernas livslängd förväntas öka liksom boendekomforten..

Finansieringsmodell

Varje byggnad har en gemensam renoveringsfond avsedd för underhåll. Fonderna täcker mindre reparationer men räcker inte till för omfattande renoveringar. Ledningen och de boende måste tillsammans hitta den bäst lämpade finansieringsmodellen – troligtvis banklån, stöttat av återbetalningspremier från EU-GUGLE.

Utmaningar

En huvudutmaning för de planerade renoveringarna är att komma runt barriären som det privat ägandet av bostäder utgör. I princip kan inga åtgärder genomföras om inte en majoritet eller i vissa fall alla bostadsägare samtycker.