Aachen

Aachen med sina 248 000 invånare ligger I västra Tyskland nära gränsen mot Belgien och Nederländerna. Staden är ett centrum för forskning och utbildning och kan räkna in över 50 000 studenter i sin befolkning. Stadsdelen Achen-Nord har en heterogen byggnadssammansättning med både nyare och äldre industrier och bostäder. Till följd av de senaste 80 årens utveckling finns det många historiska byggnader som används till bostäder, varav många är kulturminnesmärkta. Stadsplaneringen fokuserar därför på att revitalisera och öka attraktiviteten i stadsdelen.

Stadsdelen Achen Nord (300 ha, 15500 invånare) ingår I ett flerårigt utvecklingsprogram “social city”. I det område som ingår i EU-GUGLE piloten berörs cirka 1500 invånare av byggnadsomvandlingen.

DSC04619
DSC00404
DSC00410

Byggnadsbeståndet

Byggnaderna kan delas in i tre kategorier: historiska byggnader från 1920-30-talen och flerbostadshus från 1970-talet. De är i behov av såväl renovering som energieffektiviseringsåtgärder och förändringar i energitillförsel inom de närmaste åren. I det nyligen påbörjade stadsutvecklingsprogrammet ”social city” är energi ett fokusområde tillsammans med grönytor, boende, livskvalitet, fritid, platser för kultur, sociala institutioner och integrering av industriverksamhet och vägytor. Specifika mål för energieffektivisering är bara planerade för byggnaderna som ingår i EU-GUGLE-piloten.

Pilotområdet i siffror

  • • 41 688 m² renoveringsyta
    • 1500 berörda boende
    • 391 bostäder renoveras

Största delen av beståndet ägs av Aachen Stad (75%) och resterande 25%  av det offentligt ägda bostadsbolaget GEWOGE. Aachen äger en betydande dela av andelarna I GEWOGE, som också ansvarar för driften I hela det aktuella beståndet.

Integrated solutions in Aachen

Tekniska åtgärder

• Isoleringsåtgärder för fasader, tak, källartak, fönster
• Värmeåtervinning från ventilation
• Värmeåtervinning från avlopp och värmepumpar
• Fjärrvärme
• Tekniska kontrollsystem för värme, el och ljus
• Solenergi och effektiva gasvärmepannor
• Rörelsestyrd belysning
• Smarta mätare

Icke-tekniska åtgärder

Energieffektivitetsrabatter på hyran och andra överenskommelser med hyresgäster, tekniska åtgärder (behovsstyrd temperatur), kommunikationsåtgärder och rådgivning till hyresgäster för att minska energianvändningen genom beteendeförändringar.

Finansieringsmodell

Vissa energitillförselsystem kommer att genomföras som en kontrakteringsmodell tillsammans med det lokala energibolaget. Den omfattar till exempel investeringar i olika applikationer, drift och underhåll. Det ger förutsättningar för optimerade lösningar. Koldioxidutsläppen kommer också att minska genom ökad användning av grön energi. Även andra lösningar kommer att analyseras och provas.

Påverkan på området

Besparingarna i primärenergi förväntas uppgå till 65 procent i pilotområdet. De planerade åtgärderna i pilotområdet är realistiskt genomförbara exempel på energieffektiv renovering och har stor potential för direkt upprepning, i första hand i andra bestånd ägda av kommunen eller bostadsbolaget GEWOGE (370 bostäder i ett bestånd på över 7000 är direkt berörda) men också i privat ägda byggnader – i synnerhet i kulturminnesmärkta byggnader som behöver renoveras inom en snar framtid.

Aachen map

Socioekonomisk påverkan

Vissa av husen I Aachen kommer att behöva renoveras med kvarboende hyresgäster. Många har bott i området länge och har relativt låga hyror. Enligt tysk lag kan kostnader för energieffektiviseringsåtgärder ge hyresökningar, som hyresgästen får betala under en bestämd tid. Det utgör en stor svårighet i de fastigheter som har hyresgäster med mycket låga inkomster. Andra byggnader kommer att behöva evakueras under renoveringsperioden. I dessa byggnader kommer det att bli lättare att anpassa hyran till den nya standarden efter renovering. Projektet kommer att utforska och analysera olika modeller för hyreshöjning.  De planerade projektaktiviteterna har också som mål att minska energianvändningen genom informationskampanjer och synliggörande av energiförbrukning.

Huvudutmaningar

De största utmaningarna i arbetet är att förverkliga alla ambitiösa åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt låta hyrorna kan ligga kvar på en socialt ansvarsfull nivå. De flesta boende har endast låg inkomst eller lever på socialt ekonomiskt stöd. Det är också en stor utmaning att hitta bra helhetslösningar för renovering och energieffektivisering i områdets kulturminnesmärkta byggnader

Masterplan 2030

Den lokala energistrategin finns beskriven i dokumentet “Masterplan 2030” och handlingsplanen för hållbar energi (en del av Borgmästaravtalet och European energy award). Många av stadens aktörer var delaktiga i den process som slutligen ledde fram till stadens hållning till energifrågor. Denna process utgör en stabil grund för EU-GUGLE .