EU-GUGLE Consortium picture

Konzorcium EU-GUGLE s projektovými partnermi v deviatich krajinách.

Popis projektu

Cieľom projektu EU-GUGLE je ukázať uskutočniteľnosť modelu obnovy budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie na základe realizácie v šiestich pilotných mestách. Ďalším cieľom je opakovaná realizácia takýchto postupov v inteligentných mestách a komunitách Európy do roku 2020.

V rámci výzvy udržateľnej obnovy miest  sa mestá Viedeň (AT), Aachen (DE), Miláno (IT), Sestao (ES), Tampere (FI) a Bratislava (SK) zaviazali obnoviť  spolu 226 000 m2 obytnej plochy počas 5 rokov trvania projektu. Cieľom je úspora primárnej energie dosahujúca 40 až 80 % na jednu pilotnú obytnú štvrť pri súčasnom zvýšení podielu obnoviteľných zdrojov energie na úroveň 25 % do roku 2018. Mestá Gothenburg (SE) a Gaziantep (TR) sa budú podieľať na 5-ročnom projekte ako asociované mestá, ktorých začiatok inteligentnej obnovy sa predpokladá v priebehu riešenia projektu.

Spoločné úsilie

Pre potreby dosiahnutia stanoveného cieľa sa spojilo 8 pilotných miest, ktoré si navzájom vymieňajú najnovšie výsledky výskumu týkajúce sa inteligentnej obnovy  skupiny budov na úrovni mestskej štvrte. Získané poznatky využívajú na realizáciu vyváženej kombinácie technických, sociálno-ekonomických a finančných riešení prispôsobených miestnym potrebám. Všetky aspekty procesu obnovy sa budú monitorovať a vyhodnocovať – od energetickej hospodárnosti obnovovaných budov až po vybraté finančné schémy jednotlivými samosprávami.

Projekt je súčasťou Iniciatívy inteligentné mestá a komunity (Smart Cities and Communities Initiative) Európskej komisie, ktorá si kladie za cieľ podporovať šírenie najefektívnejších modelov a stratégií pomoci mestám a obciam pre dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov o 40 % do roku 2020.

Inteligentné stratégie obnovy

Pilotné mestá začlenia výsledky projektu do celkových “inteligentných stratégií obnovy”, ktoré budú ľahko aplikovateľné na ďalšie mestá a ktoré sa budú šíriť prostredníctvom celoeurópskej kampane. Úlohou tejto kampane bude maximalizovať potenciál uplatniteľnosti modelov obnovy získaných na základe projektu EU-GUGLE, rovnako na úrovni ďalších štvrtí pilotných miest ako i v ďalších mestách čeliacich podobným problémom po celej Európe.

EU-GUGLE je skratkou dlhšieho názvu projektu, ktorý vo voľnom preklade znamená „európske mestá, slúžiace ako lídri v oblasti trvalo udržateľnej energie“ („European cities as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy“). Projekt je financovaný v rámci 7. Rámcového programu pre výskum a technický rozvoj. Je koordinovaný Španielskym národným centrom pre obnoviteľné energie (CENER – National Renewable Energy Center, Spain).

Partneri projektu

Projekt EU-GUGLE je koordinovaný Španielskym národným centrom pre obnoviteľné energie (CENER – National Renewable Energy Center, Spain) a konzorciom projektových partnerov so Španielska, Rakúska, Talianska, Nemecka, Slovenska, Belgicka, Turecka a Švédska. Tu môžete získať viac informácií o našich projektových partneroch.

PARTNERI PROJEKTU

Kampaň “Moja inteligentná mestská štvrť”

Kampaň “Moja inteligentná mestská štvrť” je hlavným sprostredkovateľským kanálom, prostredníctvom ktorého sa budú získané skúsenosti zo šiestich pilotných miest odovzdávať mestám zaoberajúcim sa prípravou ich vlastnej stratégie obnovy. Zúčastnené mestá budú priebežne informované o pokroku dosiahnutom v rámci projektu a majú možnosť podieľať sa na aktivitách spojených s výmenou poznatkov s ostatnými mestami.

ZAPOJTE SA DO KAMPANE