Viedeň

Viedeň ako hlavné mesto Rakúska sa nachádza v blízkosti Maďarska. Riešenou lokalitou v rámci projektu EU-GUGLE je obytná štvrť s názvom Penzing alebo aj 14. obvod. Inteligentná Viedenská brána – Biosphärenpark Wienerwald – do západného Rakúska a chránenej oblasti Natura 2000, sa rozprestiera na 3 374 hektároch so 60% podielom otvorenej krajiny zahŕňajúcej časti okolitých viedenských lesov.

Všetky plánované riešené budovy majú zlú energetickú bilanciu a v blízkej budúcnosti si vyžadujú naliehavú renováciu. Hlavným cieľom je obnova viac ako 62 646 m2 hrubej podlahovej plochy budov s prefabrikovanými fasádnymi prvkami, inteligentná integrácia obnoviteľných zdrojov energie do prevádzky budov a realizácia vhodných sprievodných opatrení pre vytvorenie vysoko kvalitnej mestskej časti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
wien_penzing
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mestská štvrť a stavebný fond

Riešená mestská časť má 84 362 obyvateľov. Prevažný vek obyvateľstva je prevažne medzi 40 a 50 rokov.

Všetky plánované riešené súkromné ​​budovy slúžia ako životaschopný priestor pre riešenie rôznych vlastníckych vzťahov bytov, ktoré vo Viedni existujú. S cieľom kontroly základných údajov spoločnosti Wiener Wohnen pre sociálne bývanie sa budú organizovať osobitné stretnutia so zástupcami bytových domov a inými partnermi a zároveň mapovať stavebné špecifiká počas prípravnej fázy realizácie.

 • Všetky plánované demonštračné budovy slúžia na bytové účely a boli postavené v priebehu rokov 1952 – 1972.
 • Budovy sú obdĺžnikového tvaru.
 • Budovy majú 4 – 5 bytových podlaží, väčšinou iba so schodiskom.
 • 62 546 m² hrubej podlažnej plochy určenej na obnovu

Pentzing

Technické a netechnické opatrenia:

Prezentácia rôznych integrovaných inovatívnych opatrení a kľúčových technológií, akými sú:

 • decentralizovaný spôsob vetrania
 • inteligentné meranie
 • využívanie CH4 produkovaného obnoviteľnými zdrojmi energie
 • integrácia fotovoltiky do budovy (BIPV – Building Integrated PV)
 • fototermika
 • Výmena decentralizovaných fosílnych vykurovacích sústav centralizovanými teplárňami využívajúce obnoviteľné zdroje energie
 • Symbiotická integrácia “zeleného energetického marketingu”.
 • Socio-ekonomické vyhodnocovanie
 • Participatívny výskum
Map Vienna

Dopad

Očakávané úspory energie sú na úrovni približne 55-65 %.

Zber dát z procesu plánovania a realizácie sa bude uskutočňovať s cieľom poskytnúť informácie o stavebnej fyzike, obnove a HVAC opatreniach  realizovaných na demonštračných budovách. Zároveň  údaje z monitoringu budú zhromažďované na účely porovnania výsledkov meraní s vypočítanými hodnotami.

Okrem toho sa budú vykonávať rozhovory s vybranými konečnými užívateľmi s cieľom analýzy interakcie súvisiacej s energetikou a správaním spotrebiteľov, a poukázania na to, ako efektívnejšie uplatňovať stratégie zamerané na spotrebiteľov.

Model financovania

Projekt inteligentnej mestskej štvrte sa opiera o interdisciplinárny podnikateľský model ako perspektívneho multiplikátora so zapojením správcu nehnuteľností, užívateľov stavieb a priemyselnými partnermi. Celkové náklady na opatrenia energetickej úspory v privátnych budovách určených na obnovu sú vypočítané a rozdelené na štrukturálne náklady (údržba) a na opatrenia energetickej efektívnosti. S predpokladanou 30 ročnou dĺžkou užívania budov, bez zváženia inflácie a skokového rastu cien energií, navrhované opatrenia majú približne 15-ročnú návratnosť, čo zodpovedá 5,5% miere návratnosti.

Hlavné výzvy

V rámci regionálnej regulácie Viedne existuje množstvo rozmanitých regulatívov a usmernení súvisiacich s nájomníkmi alebo majiteľmi bytov/domov, ktoré je potrebné starostlivo zvážiť. Všetky činnosti sú nastavené tak, aby tieto usmernenia minimálne naplnili alebo v lepšom prípade prekročili.

Na základe predchádzajúcich skúseností z podobných pilotných projektov sa vypracujú jednoduché a pochopiteľné informácie pre nájomníkov a ďalších užívateľov, ktorých sa dotýkajú jednotlivé finančné a sociálne aspekty spojené s renováciou. Zároveň sa budú uskutočňovať stretnutia so zástupcami domov a bytov.