Gaziantep

Gaziantep je šiestym najväčším mestom Turecka s 1,7 milióna obyvateľmi a s rozlohou 6819 km2. Gaziantep sa na projekte zúčastňuje v pozícii asociovaného mesta. Stavebný fond mesta je zložený hlavne z budov postavených v 50. rokoch minulého storočia, z ktorých na väčšine absentuje vonkajšia tepelná ochrana a majú nevyhovujúci vykurovací systém. Podľa nedávno prijatého Akčného plánu o zmene klímy (Climate Change Action Plan) má mesto Gaziantep v pláne stavať na získaných skúsenostiach z projektu EU-GUGLE a prostredníctvom  opatrení obnovy znížiť emisie CO2 a energetickú spotrebu o 23 % do roku 2023.

Gaziantep tram lanes
Gaziantep info point

Akčný plán mesta Gaziantep o zmene klímy

Prípravou akčného plánu o zmene klímy, samosprávnou politikou a iniciatívami zameraných na zlepšenie života svojich občanov smerom k udržateľnosti, sa mesto Gaziantep stalo prvým a ukážkovým príkladom v celom Turecku. Vďaka tejto štúdii s komplexnými analýzami svojich súčasných emisií skleníkových plynov, spôsobmi ich zmierňovania a možných budúcich prijatých legislatívnych opatrení,  sa Gaziantep stáva priekopníkom na celoštátnej úrovni.

Ciele redukcie emisií CO2

Na základe výsledkov akčného plánu o zmene klímy, mesto Gaziantep oznámilo nasledovné ciele v oblasti znižovania emisií CO2:

  • Redukcia CO2  na obyvateľa do roku 2023 o 15 %
  • Redukcia energetickej spotreby  na obyvateľa do roku 2023 o 15 %

Za účelom dosiahnutia týchto dvoch cieľov má Gaziantep v úmysle nadviazať na projekt EU-GUGLE a aktívne sa zaoberať vytýčenými cieľmi udržateľnosti.

Stavebný fond

Stavebný fond v meste Gaziantep pozostáva prevažne z budov postavených po roku 1950. Väčšina budov nie je opatrená vonkajšou tepelnou ochranou (teplovýmenný obal budovy) na stenách a strechách.

Energetická spotreba v lokalite

V meste Gaziantep predstavuje sektor bývania 33 % celkovej spotreby energie v území. V súvislosti s týmto sektorom boli prijaté dva zákony, ktoré nadobudli platnosť v roku 2011.  Vzhľadom na prevahu vykurovacích systémov na báze uhlia, predstavuje spotreba energie na vykurovanie ťažké bremeno v energetickej bilancii mesta Gaziantep. V sektore bývania, aj napriek predpokladanej nízkej úrovni komfortu, sa vykurovanie podieľa na 80% celkovej energetickej spotreby.  Pokiaľ sa jedná o ohrev vody, väčšina domácností disponuje solárnymi kolektormi pre prípravu teplej vody. Hoci používanie vykurovania je kolektívne, solárne kolektory sú v individuálnom vlastníctve. Táto situácia má za následok preplnenie striech solárnymi kolektormi a preto bude cieľom výskumu hľadanie možností kolektívneho využívania systému pre ohrev vody.