Bratislava

Bratislava je hlavným a zároveň najväčším mestom Slovenska s počtom 420 000 obyvateľov. Bratislava je politickým, kultúrnym a ekonomickým centrom Slovenska. Rozloha mesta je 36 759 hektárov a hustota osídlenia je  1 161 obyvateľov na 1 km2 (údaj z roku 2007). Leží na juhozápade Slovenska, na obidvoch brehoch rieky Dunaj a na ľavom brehu rieky Morava. Je jediným hlavným mestom, ktoré súčasne hraničí s dvoma štátmi – Rakúskom a Maďarskom.  Je to mesto s dlhou a bohatou históriou, ktorá siaha až do pred rímskej doby.

Fortuna
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Lamaƒ

Administratívne je Bratislava rozdelená na päť okresov. S pohľadu samospráv, je rozdelená na 17 mestských častí.

Bratislava patrí medzi regióny s veľmi nízkou mierou nezamestnanosti. Podľa Eurostatu bola miera nezamestnanosti v bratislavskom regióne v roku 2010 na úrovni 6,2 %, a v širšej mestskej zóne v rokoch 2007-2009 s hodnotou 3,9 %. Bratislava je priemyselným, obchodným a vzdelávacím centrom. Hrubý domáci produkt na obyvateľa sa v bratislavskom regióne pohybuje na úrovni 186 % (2011) európskeho priemeru a predstavuje najvyššiu úroveň medzi regiónmi nových členských štátov EÚ.  V meste žije 350 000 ekonomicky aktívnych obyvateľov, 22 % obyvateľov má vysokoškolské vzdelanie a 66 % je v aktívnom produktívnom veku. Každodenne do mesta prichádza za prácou alebo štúdiom okolo 150 000 ľudí.

Mestská štvrť a stavebný fond

Demonštračné bytové domy, vybraté v rámci projektu EU-GUGLE, sa nachádzajú v dvoch oblastiach mesta: v širšom centre a v západnej časti mesta. Vybraté objekty reprezentujú široké spektrum typov budov rôznych stavebných štýlov a stavebných materiálov, ktoré sú charakteristické pre mesto Bratislava. Väčšina pilotných objektov sa vyznačuje vysokou mierou spotreby energie a rôznymi typickými technickými problémami. V súčasnosti sa objekty vyznačujú nedostatočnou tepelnou izoláciou teplo-výmenného obalu, vysokou spotrebou energie na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Skoro všetky objekty sú pripojené na systém centrálneho zásobovania teplom.

Výber pilotných súkromných bytových domov si kladie za cieľ identifikovať široké spektrum otázok a problémov, ktoré sa perspektívne môžu objaviť v priebehu procesu obnovy bytového fondu mesta. Z dôvodu rozvoja mesta a následného nedostatku bytov, bolo najmä v období 60. a začiatku 90. rokov postavených množstvo panelových bytových domov. Zároveň sa v rámci projektu predpokladá modelová obnova budov sociálnych zariadení vo vlastníctve mesta (Domov seniorov a ubytovňa)

 • Celková podlahová plocha určená na obnovu: ≈ 40,000m²
 • Typ budov: bytové domy  a budovy vlastníctve mesta využívané na bývanie vo

Cielené úspory primárnej energie: až do 60-75 %

Opatrenia na úsporu energie

Predpokladaným výsledkom nižšie popísaných opatrení na úsporu energie je 60 – 75% zníženie potreby energie v budovách v porovnaní so súčasným stavom. Navrhované opatrenia sa následne opakovane uplatnia na ďalších bytových domoch rovnakého konštrukčného systému v rôznych častiach mesta ako aj v iných mestách krajiny. Obnova budov je zameraná na nasledovné technické a netechnické opatrenia:

EU-GUGLE štvrte v Bratislave - riešené budovy sú vyznačené červenou farbou

District map

Technické opatrenia:

 • Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov prostredníctvom ich obnovy a jednotlivých sanačných opatrení (dodatočná tepelná ochrana obvodových konštrukcií, striech, výmena existujúcich otvorových konštrukcií trojitým zasklením)
 • Obnovatechnických systémov  a ich komponentov, teplná ochrana rozvodov, zníženie potreby energie využitím technických opatrení
 • Implementácia obnoviteľných zdrojov energie do systému centrálneho zásobovania teplom (prípadne odpojenie budov od CZT)
 • Nahradenie tradičných (fosílnych) zdrojov energie inovatívnymi technológiami (aplikácia systémov spätného získavania energie z odpadov, vzduchu, tepelné čerpadlá integrované do systému nízkoteplotného vykurovania, fotovoltika, kogeneračné systémy)
 • Obnova (výmena) výťahov, zvýšenie energetickej efektívnosti a efektivity prepravy osôb (obojsmerný zberný systém duplex)

Ne-Technické opatrenia:

 • Zavedenie meracích a kontrolných systémov
 • Motivácia nájomcov / obyvateľov (meranie spotreby), komunikácia a poradenská činnosť v oblasti zmeny užívateľského správania
 • Zvýhodnenie poplatkov vychádzajúce z energetických opatrení a iné dohody s nájomníkmi

Model financovania

Navrhované opatrenia sa odlišujú vzhľadom na rôzne konštrukčné systémy budov, ich vek a reflektujú ekonomické možnosti nájomcov / vlastníkov bytov ako aj polohu budov. Vzhľadom na sociálnu štruktúru obyvateľov sa nepredpokladá so značným navýšením poplatkov na bývanie. Bytový fond je zväčša v správe bytových správcovských spoločností a väčšina objektov je v súkromnom vlastníctve (často osobitne každý byt). Vysoký počet vlastníkov a nájomcov, ako aj nízka úroveň informovanosti v danej problematike komplikuje samotný proces obnovy. Na financovanie procesu obnovy budov sa plánuje s využitím štátnej dotácie na rozvoj bývania, financovania z Prvej stavebnej sporiteľne (PSS, a.s.). Pre budovy vo vlastníctve Hl. mesta Bratislavy sa využije systém EPC (Energy Performance Contracting).

Náklady

Odhadované náklady na priame stavebné úpravy a riešenie dodávky energie sa v nasledujúcich 4 rokoch odhadujú na 12,5 milióna Euro. Tie v sebe zahŕňajú aj zapojenie obnoviteľných zdrojov energie. Dodatočne, na výmenu výťahov, obnovu osvetlenia a meracích systémov sa odhadujú investície vo výške 0,2 milióna Euro. Priama finančná podpora z projektu EU-GUGLE je vo výške 1 857 550 Euro. Analýza ukázala, že inštalácia rekuperačných systémov, zariadení pre prípravu tepla a TV v kombinácii s tepelnými čerpadlami a fotovoltikou vedie k značným finančným úsporám.  Odhadovaná návratnosť investícií je 11,7 rokov.

Dopad

Úspory energie v porovnaní s národnou legislatívou by mali dosiahnuť úroveň 43 %. Zvýši sa životnosť a udržateľnosť stavieb ako aj životný komfort nájomcov bytov. Budovy budú následne slúžiť ako príklady motivujúce vlastníkov na obnovu budov.

 • Zvýšenie kvality života obyvateľov
 • Zvýšenie informovanosti obyvateľov ohľadom správnej obnovy ich vlastníctva, bez ohľadu či sa jedná o historickú alebo súčasnú architektúru
 • Zvýšenie povedomia vo vzťahu k environmentálnym a ekologickým otázkam a podpora sociálnej interakcie