Aachen

Mesto Aachen má 248 000 obyvateľov a nachádza sa na západnej hranici Nemecka s Belgickom a Holandskom. S počtom 50 000 študentov sa zaraďuje medzi veľmi významné vedecké a vzdelávacie centrá. Štvrť Aachen-sever je heterogénnou oblasťou s kombináciou súčasných ale aj historických industriálnych a bytových budov. Vzhľadom na vývoj mesta zaznamenaný počas posledných osemdesiatich rokov sa predpokladá s využitím historických budov na bytové účely, pričom mnohé z nich podliehajú pamiatkovej ochrane. Územné plánovanie sa preto zameriava na revitalizáciu a zvýšenie atraktivity riešenej obytnej štvrte.

Obytná štvrť Aachen Sever (300 ha, 15500 obyvateľov) je výsledkom viacročného rozvojového programu “sociálne mesto”. Vybratá obytná štvrť pre projekt EU-GUGLE sa priamo dotýka 1500 rezidentov.

DSC04619
DSC00404
DSC00410

Stavebný fond

Budovy sú prevažne štyroch rôznych typov: historické štvrte z 20. a 30. rokov a viacpodlažné budovy zo 70. rokov. Stavebno-technický stav budov a dodávka energií sa musí v nasledujúcich rokoch výrazne zlepšiť. V rámci mestského programu rozvoja “sociálne mesto”, ktorý bol nedávno zavedený, energia je len jedným z mnohých aspektov, akými sú: zelené miesta, bytový fond, kvalita bývania, voľný čas, miesta pre kultúru, sociálne inštitúcie, integrácia priemyslu a doprava. Osobité ciele v oblasti energetických úspor a súvisiace opatrenia sa predpokladajú len v prípade budov v rámci projektu EU-GUGLE.

Pilotná štvrť v číslach

 • má sa rekonštruovať 41 688 m²
 • v obnovených budovách žije 1500 obyvateľov
 • 391 obnovených bytov

Technické opatrenia

 •  opatrenia tepelnej ochrany na fasádach, strechách, stropoch pivníc, oknách
 • využitie odpadového tepla z vetrania (rekuperácia)
 • využitie tepla z odpadových vôd a tepelných čerpadiel integrovaných v nízko energetických – “low exergy” sieťach
 • diaľkové (centrálne) vykurovanie
 • technické riadiace systémy pre vykurovanie, elektriku a osvetlenie
 • solárna energia a účinné plynové kotly
 • detektory pohybu pri osvetlení
 • inteligentné meranie

Netechnické opatrenia

 • Nájomné a iné zmluvy v náväznosti na energetickú efektívnosť
 • technické opatrenia (teplota podľa požiadavky)
 • komunikačné opatrenia a poradenská činnosť pre zníženie spotreby energie prostredníctvom užívateľského správania

Model financovania

Budovy sú  prevažne vo vlastníctve mesta Aachen (75 %) a verejnou bytovou správcovskou spoločnosťou GEWOGE (25%), v ktorej je magistrát mesta významným akcionárom. Spoločnosť GEWOGE spravuje celý bytový fond.

Niektoré systémy dodávky energie sa budú realizovať zmluvným modelom s lokálnou energetickou spoločnosťou. Investície do aplikácií, prevádzky a údržby zostávajú pod záštitou jednej firmy, čo poskytuje príležitosť pre optimalizované riešenia. Emisie CO2 sa znížia prostredníctvom zásobovania zelenou energiou. Ďalšie možnosti sa budú analyzovať a testovať.

Dopad na lokalitu

Očakávané úspory primárnej energie pilotnej obytnej štvrte projektu EU-GUGLE dosahujú až 65 %.

Plánované opatrenia predstavujú oprávnené príklady energeticky úsporného dovybavenia a majú veľký potenciál pre okamžité opakované uplatnenie, v prvom rade pri ostatných bytových domoch vo vlastníctve magistrátu mesta a spoločnosti GEWOGE (370 bytov z bytového fondu s vyše 7 000 bytmi sa priamo zapája do projektu), ale aj pri mnohých súkromných domoch, a to najmä pri pamiatkovo chránených budovách, ktorých obnova sa plánuje v blízkej budúcnosti.

Aachen map

Socio-ekonomický dopad

Niektoré z budov v Aachene sa musia  modernizovať počas užívania budovy. Mnohí z obyvateľov v nich žijú už dlhú dobu a majú relatívne nízke nájomné. Podľa nemeckého práva, môžu náklady na opatrenia na úsporu energie zvýšiť nájomné o určitú čiastku a poskytnúť majiteľovi lehotu finančnej návratnosti. To je v budovách s nízkymi príjmami obyvateľov veľmi náročné. Ďalšie budovy sa obnovia bez prítomnosti nájomníkov, preto sú možnosti prispôsobenia nájomného novej právnej norme jednoduchšie. V rámci projektu sa budú hľadať rôzne opatrenia a ich následný dopad sa bude analyzovať. Aktivity sú zamerané aj na zníženie dopytu po energii zvýšením informovanosti a transparentnosti využívania energie.

Hlavné výzvy

Hlavnými výzvami v projekte je realizácia ambicióznych opatrení nákladovo najefektívnejším spôsobom tak, že nájomné ostane na úrovni zodpovedajúcej sociálnemu postaveniu nájomníka, nakoľko väčšina obyvateľov má len nízky príjem alebo dostáva sociálnu podporu. Realizácia energeticky úsporných opatrení v pamiatkovo chránených budovách je výzvou pre hľadanie správnych integrovaných riešení stavby a dodávok energie.

Územný plán do roku 2030

Miestna energetická stratégia je popísaná v  “Územnom pláne 2030″ a v akčnom pláne udržateľného energetického rozvoja (čo je súčasťou Dohovoru primátorov a systému “European energy award”). Rozvinutá spolupráca, diskusia medzi energetickými subjektmi a množstvom zúčastnených strán, predstavuje solídny základ pre projekt EU-GUGLE.